Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia Aipalikesanam jam aipasa, jo diva’isam di karaguzari nu vadha’unde hana, aidara’ida saphatave’ara divailapamainta kita ate akasara java parogaramiga lainguja di varatom nala likhi’a janda hai. Java nu C/ C ++ nala mila’i’a ja sakada hai, na-gaira-diphalata ranata’ima di cona nala jo vadhi’a si ++ sahiyoga di agi’a de sakada hai. Ja’o programiga bhasa vi saha’ika hai, halanki arazi programiga itaraphesa de simata saita nala. SDK vica divabagara, saphatave’ara la’ibareri’am, QEMU, dasataveza, namuna koda, ate ti’utori’ala te adharita ika haindasaita imuletara sameta ika vikasa sada da ika vi’apaka samuha samala hai. Suru vica, gugala da samarathita aintigaretida divailapamainta iva’iranamainta aikalipi si jo aindara’ida divailapamainta pula palaga’ina di varatom karada si; dasabara 2014 vica, gugala ne aintili’eja a’idi’i’e de adhara te, aindarau’ida satudi’o riliza kita, jo ki aidara’ida aipalikesana divailapamainta la’i pra’imari IDE hai. Hora divailapamainta tula upalabadha hana, jivem ki si jam si ++ vica aipalikesanam jam aikasatainsanam la’i ika netiva divailapamainta kita, gugala aipa inavaintara, navem anusari progaramam la’i ika dikha mahaula, ate vakha vakha krasa paletapharama moba’ila vaiba aipalikesana pharemavaraka.

Janavari 2014 vica, gugala ne nemavali aipalikesana saila vica lapeti’a ho’i’a, aindarau’ida la’i Chrome HTML 5 vaiba aipalikesanam nu porata karana la’i apace koradoova te adharita ika pharemavaraka da khulasa kita. Aindara’ida kola tiji dhira di’am arazi’am di ika vadha rahi cona hai, jo upabhogatavam du’ara aipalikesana di aidara’ida aipalikesana paikaja pha’ila nu da’unaloda karake ate isatala karake ate ika aipalikesana satora progarama di varatom karake da’unaloda karake kara sakada hai jo upayogakaratavam nu apani’am aipalikesanam nu sathapita karana, apadeta karana ate hata’una di agi’a dida hai. Diva’isam. Gugala pale satora aindarau’ida diva’isisa te sathapita pra’imari aipalikesana satora hai jo Google di anukulata di’am zaruratam di palana karada hai ate gugala moba’ila saravisiza sauphatave’ara nu la’isainsa dida hai. Google Play Store upabhogatavam nu Google ate tiji-parati vikasakaratavam du’ara prakasita karajam nu bra’uza karana, da’unaloda karana ate apadeta karana di agi’a dida hai; jula’i 2013 de anusara, pale’a satora vica aindara’ida la’i ika mili’ana tom vadha aipalikesana upalabadha hana. Jula’i 2013 de anusara, 50 bili’ana aipalikesana sathapita kite ga’e hana. Kujha kairi’ara Google Play aipalikesana kharidadari la’i sidha kairi’ara biliga pesa karade hana, jithe aipalikesana di lagata upabhogata de masika bila vica samala kiti jandi hai. Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia