Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Bima arthika ksati theke suraksa ekati upaya. Eta jhumki byabasthapana ekati pharma, prathamikabhabe ekati contingent ba aniscita ksati jhumki birud’dhe heja byabahrta. Bima pradana kare ekati satta ekati bima, bima kompani, bima kyariyara ba bimakari hisabe paricita haya. Ekati byakti ba satta yini bima kraya karena tini ekati bima ba palisidharaka hisabe paricita. Bima lenadenera madhye rayeche bima dbara pradatta ksatira ksetre bima pradanakarike pradatta pratisrutira binimaye pradeya pharmera binimaye ekati niscita ebam apratyasita ksudra ksatira sbikara kare ne’oya bima. Ksati ba arthika na’o hate pare, kintu eti arthika sartabalike sankirna kare tulate habe ebam sadharanata emana kichu bisaya antarbhukta kara haya yara madhye bimakrta byaktira malikana, dakhala ba purbabarti samparka dbara pratisthita ekati bimakrta suda rayeche. Bimati ekati cukti grahana kare, yake bala haya bima palisi, ya sartabali ebam abasthara bisada bibarana deya yara adhina bimakari bima dbara ksatipurana pradana karabe. Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi Bima palisite barnita kabharejera jan’ya bima pradanakarira dbara pradatta arthera parimana primiyama bala haya. Yadi bimati ksatira sam’mukhina haya ya sambhabya bima palisi dbara acchadita haya, tahale bima pradanakari ekati dabi samanbayakari dbara prakriyakaranera jan’ya ekati dabi jama kare. Bima kompanira punarbibecana grahanera madhyame nijera jhumkike hejiye dite pare, yara madhye an’ya bima kompanira jhumki bahana karara jan’ya sam’mata haya, bisesa kare yadi prathamika bimakarira jhumki khuba besi haya tabe eti bahana karabe. 3 ?a ebam dbitiya sahasrabdera binsa satabdira hisabe aneka age cina o babiliya byabasayira jhumki sthanantara ba bitarana karara pad’dhatiguli yathakrame chila. Bisbasaghataka nadi prabahita cina byabasayira anekaguli jahaje tadera malamala punarnirmana karabe yekono ekati jahajera kyapasesinyera karane ksati hrasa. Byabilaniyara hamurabira bikhyata kode lipibad’dha ekati byabastha gare tole, c. 1750 Khristapurbabde, ebam bhumadhyasagariya naisabhoja byabasayidera dbara pracalita. Perihal Perkembangan Asuransi