Tag Archives: Web

Perihal Situs Web

Kursus Desain Grafis DUMET School veb puta (veb pej endu saha bareyalagide) embudu varld vaid veb mattu veb brausargalige suktavada dakyument agide. Ondu veb brausar manitar athava mobail sadhanadalli ondu veb putavannu pradarsisuttade. Veb putavu saman’yavagi enu gocarisuttade, adare i padavu saman’yavagi HTML athava ondu tulanatmaka markap bhaseyalli bareda kampyutar phail annu ullekhisabahudu. Veb putagalannu prastutapadisalu, likhita veb putakkagi stail halegalu, lipigalu mattu citragalantaha veb brausargalu vividha veb sampanmula ansagalannu sanyojisuttave. Visistavada veb putagalu haiparliksnnu odagisuttave, adu n’yavigesan bar athava haiparlinkgala mulaka itara veb putagalige link maduva saidbarnalli menuvannu olagondiruttade, idannu linkgalagi ullekhisalaguttade. Netvarknalli, ondu veb brausar durastha veb sarvarninda veb putavannu himpadeyabahudu. Karporet intranetnantaha khasagi netvarkge veb sarvar pravesavannu nirbandhisabahudu. Antaha vinantigalannu madalu veb brausar haipartekst transphar protokal (HTTP) annu balasuttade. Perihal Situs Web

Perihal Situs Web Ondu sthira veb puta (kelavom’me phlyat puta/ sthayi puta endu kareyalpaduttade) ondu veb putavagiddu, adu veb aplikesanninda racisalpaduva dainamik veb putagalige vyatiriktavagi sangrahavagiruvante balakedararige talupisuttade. Idara parinamavagi, ella sandarbhagalalliyu, ondu veb sarvarna adhunika samarthyagalige olapattiruvantaha ella ritiya balakedararige onde ritiya mahitiyannu veb putavu pradarsisuttade, udaharanege dakyumentgala visaya-prakara athava bhaseya matukate mattu antaha avrttigalu labhyavaguvante mattu sarvar hage madalu kanphigar madalagide. Perihal Situs Web